Zaterdag 25 juni 10:00 - 17:00
2022
Braderie Aardam
Ter Aar

Privacyverklaring

De Stichting Aardamse braderie heeft respect voor de privacy van haar standhouders, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Vanwege volledige openheid heeft de stichting daarom een beleid geformuleerd en doorgevoerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens De aan u beschikbare gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: het dagelijks bestuur van de Stichting Aardamse braderie (voorzitter, secretaris en penningmeester), gevestigd in Ter Aar (hierna: de beheerder).

Artikel 2 Verwerking van persoonsgegevens

Lid 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door de Stichting Aardamse braderie. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identifactor zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifactor of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Lid 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadressen en telefoonnummers

Artikel 3 Gebruik van de persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zonder een reden. Wij verwerken de gegevens voor:
  • Een betere dienstverlening naar u toe
  • Het doen van mededelingen via de mail en/of de post.
  • Het onderhouden van contacten met u

Artikel 4 Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een Excel-register.

Artikel 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Lid 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, net als het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via .

Lid 2. Bij elk verzoek daartoe dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te worden gevoegd, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 2 weken na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 6 Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet- en regelgeving, waarvan de betrokkende wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna de persoonsgegevens dus niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 Commerciële aanbiedingen

Lid 1. U kan commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: .

Lid 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doelen.

Artikel 8 Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is uitsluitend bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, tenzij hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot de Stichting Aardamse braderie via info@aardamsebraderie.nl Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 8 februari 2020, en blijft van toepassing totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.